Life Time Achievement Awards:
Shri. G.B. Menon Late Shri. V.N. Nikam
Shri. D.J. Kulkarni Shri. S.K. Dheri
Shri. LSD Meherwanji Late Shri. V.V. Rao
Shri. H. M. Sabadra Shri. Manubhai Bhogilal Shah
 
Bravery Award:
Shri. Bipin Jadeja Shri. G.A. Bhat